Gå til innholdet
Kaifa red

Innføring av automatiske strømmålere

Spørsmål og svar

1. Hva er en automatisk strømmåler?
En automatisk strømmåler er en digital måler som registrerer og sender strømforbruket ditt til nettselskapet automatisk, slik at du slipper å lese av måleren selv. Det er en boks som erstatter strømmåleren du har i dag.

2. Hva kan en automatisk strømmåler gjøre?
Måleren registrerer strømforbruket ditt hver time og sender informasjonen til nettselskapet. Det gir en sikkerhet for at strømforbruket ditt blir riktig målt. Måleren gjør det mulig å lokalisere strømbrudd hos deg slik at vi får rettet feilen raskere. I tillegg blir det lettere å følge med på strømforbruket, slik at det blir enklere å spare strøm. Hvis du ønsker kan måleren kobles opp mot energistyringssystemer, som for eksempel regulerer varme og styrer varmtvannsbereder. Du bestemmer selv om du ønsker å ta i bruk energistyring og kan fritt velge leverandør av denne typen tilleggsutstyr.

3. Hvem får ny automatisk strømmåler?
Alle nettkunder, private husholdninger, fritidshus/hytter, borettslag, bedriftskunder og offentlige institusjoner i Norge får nye automatisk strømmåler innen 1. januar 2019.

4. Hvorfor får jeg ny strømmåler?
Strømnettet i Norge skal moderniseres, og nye automatiske strømmålere er et viktig element i utviklingen av infrastrukturen. Med automatiske strømmålere får Norge et sikrere og mer fleksibelt strømnett, og behovet for fremtidige utbygginger av nettet reduseres.

5. Hvem har bestemt at nettkundene skal få nye automatiske strømmålere?

Det er myndighetene som har bestemt at alle strømmålerne skal byttes ut med nye automatiske strømmålere. Dette er den største moderniseringen av strømnettet i Norge på over 100 år.

6. Når kan jeg få ny automatisk strømmåler?
Du får ny strømmåler innen 1. januar 2019. Vi starter installasjon av de første strømmålerne høsten 2016. Detaljert oversikt for de ulike montasjeområdene vil foreligge på et senere tidspunkt. Du får informasjon i god tid før vi kommer og bytter måleren din.

7. Hva må jeg gjøre for å få ny strømmåler?
Du får informasjon fra nettselskapet ditt i god tid før din måler skal byttes. Det eneste du må gjøre er å være hjemme når montøren kommer for å installere den nye måleren.

8. Må jeg bytte måler?
Myndighetene har bestemt at alle nettkunder skal få nye automatiske strømmålere. Dette har flere fordeler for deg som kunde.

9. Hva er fordelene med en automatisk strømmåler?
• Det er enklere for deg, du slipper å lese av strømmen.
• Det er tryggere for deg, nettselskapet får bedre informasjon ved strømbrudd.
• Du får bedre og mer detaljert oversikt over strømforbruket ditt.
• Måleren registrerer kontinuerlig strømforbruket ditt og kan om ønskelig kobles opp mot energistyringssystemer. Du står fritt til å velge leverandør av denne typen tilleggsutstyr.

10. Er det plass til den nye måleren i sikringsskapet mitt?
De fleste vil ha plass til den nye måleren i sikringsskapet, som regel er det en strømmåler der fra før. I de få tilfellene sikringsskapet er for lite for den nye måleren, vil vi i samråd med den enkelte kunde finne en annen løsning.

11. Må jeg betale for den nye måleren og for installasjon av denne?

Du får ingen faktura knyttet til installasjon av den nye automatiske strømmåleren. Denne oppgraderingen er en del av det du betaler for gjennom nettleien, på samme måte som annen utbygging og vedlikehold av strømnettet.

12. Er det fare for at uvedkommende får tilgang til målerverdiene fra de automatiske strømmålerne?
Faren for at uvedkommende «hacker» seg inn på systemet ved automatisk måleravlesning er ikke større enn risikoen for at noen tar seg ulovlig inn i nettbanken din. Sammen med myndighetene skal vi sørge for å sikre utstyret best mulig mot «cyberangrep» og misbruk av personvernet. Her vil Datatilsynets råd ha stor betydning. Vi følger utviklingen nøye og vil sørge for at datasikkerheten er best mulig ivaretatt i det nye systemet.

13. Jeg er redd for stråling, medfører den nye automatiske strømmåleren strålefare?
Den automatiske strømmåleren med tilhørende kommunikasjonsutstyr ligger langt innenfor fastsatte grenseverdier for stråling og tilfredsstiller alle offentlige krav. Du finner informasjon om strålefare på nettsidene til Statens strålevern.

14. Jeg har allerede en automatisk strømmåler, må jeg bytte måler?
Et fåtall av kundene våre har automatiske strømmålere. De nye målerne har en mer avansert teknologi og vil erstatte eldre målere. Det vil si at alle får nye målere.

15. Hvordan vil dere overføre måledata?
Det er en radiosender i måleren som på angitte tidspunkt sender verdier til mottakere hos nettselskapene. De fleste målerne vil sende på radiofrekvenser som er avsett til dette formålet. I noen områder vil vi bruke mobildatanettet.

16. Hvem skal montere de nye målerne?
Nettselskapet leier inn personell som skal montere de fleste målerne. I ditt nettområde er det SMARTservice Norge AS som skal utføre jobben. Montøren skal vise legitimasjon. Du vil motta informasjon om montasjetidspunkt i god tid før målerbytte. Dersom tidspunktet ikke passer er det mulig å endre avtale.

17. Hva betyr AMS?
De nye strømmålerne kalles av og til AMS. AMS er en forkortelse for Avanserte Måle- og Styringssystemer. I vår kundekommunikasjon bruker vi utrykket automatiske strømmålere.

18. Hva må jeg som kunde bidra med for at dere skal få kontakt med meg?
For at vi skal kunne nå deg med viktig informasjon, og kunne avtale tidspunkt for bytte av strømmåler hos deg, er det svært viktig at vi har korrekt telefonnummer, mobilnummer og e-post.

Gå inn på Din Side (kundekonto) for å kontrollere og oppdatere dette.

19. Jeg har gamle skrusikringer, må jeg bytte til automatsikringer for å få automatisk strømmåler eller bytter nettselskapet til automatsikringer i forbindelse med målerbyttet?
Nettselskapet bytter kun strømmåleren. Sikringstype (automatsikring eller skrusikring) har ingen betydning for målerbyttet.

Sikringene er en del av det interne elektriske anlegget i boligen og kundens eiendom. Dersom kunden ønsker å bytte til automatsikringer må han/hun kontakte elektriker og selv bekoste bytte til automatsikringer, men det er som sagt ikke nødvendig å bytte sikringer for å få automatisk strømmåler

20. Medfører automatisk strømmåler økning i strømforbruket?
De nye automatiske strømmålerne er testet og godkjent før installasjon hos kunden. De nye målerne vil derfor måle kundens forbruk korrekt. I noen tilfeller har kunder observert en økning i strømforbruket etter målerbytte. Dette kan ha ulike årsaker:

• Det kan være lenge siden kunden har lest av den manuelle måleren og tidligere fakturaer har følgelig vært basert på stipulert forbruk. Ved installasjon av automatisk strømmåler blir kunden derfor avregnet for første gang på lang tid basert på sitt reelle strømforbruk.  Reelt forbruk kan ha vært høyere enn stipulert forbruk. Det har derfor bygget seg opp et etterslep som kunden nå mottar faktura på. 

• I ytterst få tilfeller kan kundens gamle måler ha gått saktere enn den skulle. Dette skyldes mekanisk slitasje i måleren over tid, og har resultert i at kunden har fått registrert for lavt forbruk.  Dette har kommet kunden til gode og «underforbruket» vil aldri bli avregnet. Med automatisk strømmåler vil disse kundene nå får korrekt avlesning og faktura basert på reelt forbruk.

• Det er samtidig viktig å nevne at det også er ulike naturlige faktorer som påvirker kundens strømforbruk:
o Temperatur og vindforhold ute
o Endret forbruksmønster (f.eks. endring i antall personer i boligen, ferie)
o Feil på tekniske installasjoner (f.eks. varmtvannsbereder)

• Endringer i følgende faktorer påvirker også størrelsen på fakturabeløpet:
o Kraftpris/ kraftavtale
o Nettleie
o Offentlige avgifter

• For å vurdere om forbruket ditt har endret seg er det også viktig å sammenlikne den samme perioden fra år til år (f.eks. sammenlikne januar-februar 2016 med januar-februar 2017).

21. Kan vi ha tillit til at den nye automatiske strømmåleren måler riktig?
Hver enkelt måler er kalibrert (testet) i fabrikk. Målerne er godkjent av Justervesenet. Direktoratet for måleteknikk har ansvaret for at Norge har en måleteknisk infrastruktur som både har nasjonal og internasjonal tillit. Direktoratet er underlagt Nærings- og Fiskeridepartementet. 

Målerne har også gjennomgått en grundig typegodkjenning hos NMi i Nederland, et internasjonalt anerkjent selskap med spisskompetanse innen testing og sertifisering. Målerne tilfredsstiller den strenge EU-lovgivningen.  Nettselskapets egne spesialister har gjennomført et større testprogram på måleren. 

Teknisk informasjon: Målerne er bygget i henhold til anerkjente internasjonale normer som IEC 6205X serien http://www.iec.ch og overholder kravene gitt i EUs måledirektiv (MID).

22. Hvor mye senere kan de gamle målerne gå?
Målinger har vist at en gjennomsnittlig mekanisk måler vil sakke akterut med 1% hvert 16 år, som følge av normal slitasje. Overgangen til automatisk måler vil derfor kunne gi et minimalt utslag i kundens forbruk. Det forekommer derimot svært sjeldent at kundens gamle mekaniske måler har en alvorlig feil. Ved feilsituasjoner kan utslaget være betydelig større. Nettselskapet har systemer og rutiner for å oppdage slike feil - på grunnlag av store forbruksavvik. (Automatisk avvikshåndtering i fakturasystemet, stikkprøvekontroll, manuell vurdering ved kundehenvendelse).

23. Vil automatiske strømmålere føre til at mange kunder blir fristet til å bruke elektriske apparater om natten for å spare penger?
Automatiske strømmålere gjør det mulig å innføre en prisstruktur som i større grad varierer gjennom døgnet. Det er myndighetene ved NVE som bestemmer endringer i tariffstruktur og handlingsrommet til nettselskapene. Vi forventer at NVE vil foreslå en overgang til effektbaserte tariffer som et virkemiddel for å prise knapphet på kapasitet i nettet.

Dette påvirker kundene til å bruke strøm mer rasjonelt i perioder med høy belastning i strømnettet. Kundene må fremdeles ta ansvar for egen brannsikkerhet når de vurderer tidspunkt for bruk av elektriske apparater. Det kan f.eks. være kostnadsbesparende å lade el-bilen om natten, men man bør ikke bruke apparater som har behov for våkent tilsyn, som f.eks. oppvaskmaskin, tørketrommel og vaskemaskin. Automatiske strømmålere kan også om ønskelig kobles opp mot energistyringssystemer som f.eks. regulerer varme og styrer varmtvannsbereder. Dette er apparater som ikke krever kontinuerlig tilsyn.

Den største gevinsten for samfunnet ved automatiske strømmålere ligger i god oversikt over strømforbruket - som et incentiv for lavere strømforbruk og endret forbruksmønster. Nettselskapene kan dermed slippe å bygge ut kapasitet basert på å takle de høyeste forbrukstoppene. Å slippe slike investeringer vil også ha en betydning for nettleien i fremtiden.

 

 

  • Strømstans
  • Postadresse: TrønderEnergi Nett AS, Postboks 9480 Sluppen, 7496 Trondheim
    Fakturaadresse: TrønderEnergi Nett AS, Postboks 3243, 7439 Trondheim
    Leverings- og besøksadresse: TrønderEnergi Nett, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
  • © TrønderEnergi Nett AS | Personvern
    Webdesign og webutvikling: InCreo