Gå til innholdet

Kraftsystemutredning

Regional kraftsystemutredning for Sør-Trøndelag

I forskriften om energiutredninger er det fastsatt detaljerte bestemmelser som gjelder utarbeidelse av kraftsystemutredninger. Denne forskriften trådte i kraft 1.1.2013, og erstattet da forskrift om energiutredninger fra 2002. Dagens ordning med kraftsystemutredninger er en videreføring av ordningen med regionale kraftsystemplaner, som ble etablert allerede i 1988 som en frivillig ordning.

Kraftsystemutredningen beskriver i hovedsak dagens kraftnett, framtidige overføringsforhold samt forventede nettiltak og -investeringer. I tillegg framstilles effekt- og energibalanse i fylket. Utredningen skal bidra til en samfunnsøkonomisk rasjonell utbygging av regionalnettet gjennom koordinerte, langsiktige vurderinger av kraftsystemets utvikling.

NVE har utpekt TrønderEnergi Nett AS til å koordinere arbeidet med kraftsystemutredning i Sør-Trøndelag.

Fra og med 2014 blir «Regional kraftsystemutredning for Sør-Trøndelag» oppdatert annet hvert år.

Gjeldende versjon av kraftsystemutredningen, som er utarbeidet pr. 1.6.2018, leses her:
RKSU 2016-2018 Hovedrapport

Arbeidet med neste oppdatering av Regional kraftsystemutredning startes opp senest i september 2018. 

Spørsmål og innspill til utredningsarbeidet rettes til Hilde Stangeland, hilde.stangeland@tronderenergi.no.

 
  • Strømstans
  • Postadresse: TrønderEnergi Nett AS, Postboks 9480 Torgarden, 7496 Trondheim
    Fakturaadresse: TrønderEnergi Nett AS, Postboks 3243 Torgarden, 7439 Trondheim
    Leverings- og besøksadresse: TrønderEnergi Nett, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
  • © TrønderEnergi Nett AS | Personvern
    Webdesign og webutvikling: InCreo