Gå til innholdet

Plusskunde i TrønderEnergi Nett

Hvem kan bli plusskunde?

Typiske plusskunder vil være folk som bor i boliger med solpanel på taket, eller andre boenheter eller virksomheter med egenprodusert kraft i begrenset omfang.

Plusskunder er sluttbrukere med en normal årsproduksjon som er mindre enn eget forbruk, men som i enkelte driftstimer har overskuddsproduksjon som kan mates inn i lokalt nett. 
Plusskundeordningen gjelder ikke produksjonsanlegg med krav om omsetningskonsesjon og sluttbrukere som leverer til andre sluttbrukere.

Hva koster det å være plusskunde?

Du må dekke kostnaden til selve produksjonsutstyret og til installatør. Ved eventuelt behov for å forsterke nettet, kan nettselskapet kreve at kunden betaler anleggsbidrag for hele eller deler av kostnaden. Nettselskapet betaler nødvendig måleutstyr som registrerer målerstander for både uttak og innmating.

Plusskunde avregnes etter nettoprinsipp, dvs for innmatet mengde, ikke brutto produksjon.

Plusskunde betaler ordinær nettleie (fastbeløp, energipris, avgifter) for sitt uttak fra nettet.

Plusskunde betaler ikke nettleie for strøm som blir matet inn i nettselskapets nett. Innmating avregnes etter energiledd, dvs produksjonen fritas for andre tariffledd som fastledd. Ved innmating av overskuddsproduksjon vil du bidra med å redusere elektriske tap i nettet. Dette bidraget får du betalt for gjennom et negativt energiledd.

TrønderEnergi Nett tilbyr å kjøpe kraften til Nord Pool områdepris -1 øre/kWh

Plusskunde, nettleie

  Nettleie forbruk Nettleie innmating
Fastledd/fastbeløp Fastbeløp ordinær nettleie,
se prisliste
0
Energiledd/energipris


Energipris ordinær nettleie,
se prisliste
Energiledd (- øre/kWh) =
Innmating (kWh) x spotpris (kr/kWh) x marginaltapssats (%)

Marginaltapssatser:
6,5 % vinter dag
6,0 % vinternatt/helg
5,0 % resten av året

Plusskunde, kraftpris

  Kraft forbruk Kraft innmating
Kraftpris Egen avtale med kraftleverandør Nord Pool områdepris -1  øre/kWh


Hvordan går jeg frem for å bli plusskunde?

Kunde kontakter en godkjent el-installatør som sender elsmartmelding om installasjonsarbeid  til TrønderEnergi Nett. Nettselskapet behandler meldingen. Ved behov for eventuelle forsterkinger i strømnettet, utfører nettselskapet dette etter avtale med kunde.

Kunde inngår plusskundeavtale med TrønderEnergi Nett; Teknisk tilknytningsavtale for innmating av effekt i lavspenningsnettet

Måleutstyr installeres av nettselskapet eller el-installatør som er godkjent av nettselskapet.

Når produksjonsanlegg meldes inn til nettselskapet skal det være vedlagt dokumentasjon om at sikker frakobling skjer ved avbrudd i nettet.

Mer om plusskundeordningen

For plusskunden gjelder per i dag en forenklet behandling ved omsetning av kraftproduksjonen. Plusskunden må f.eks ikke ha omsetningskonsesjon for å selge overskuddsproduksjon, og plusskunden slipper å inngå balanseavtale med Statnett.

Plusskundeordningen er inntil videre frivillig for kunde og nettselskap. Det må m.a.o. oppnås enighet mellom nettselskapet som har konsesjon i området og plusskunden om håndtering av overskuddskraften. Kunden kan altså ikke gjøre krav på den forenklede behandlingen som er beskrevet i NVEs vedtak av 16. mars 2010.

Alternativet til nettilknytning er at kunden selv etablerer et energilager for å håndtere overskuddskraft.

Enova har ulike tilskuddsordninger for boligeiere som ønsker å bidra med fornybar energiproduksjon.

Regelverk fra 1. januar 2017

NVE har vedtatt endringer i kontrollforskriften som blir gjeldende fra 1. januar 2017. Det innføres en ny definisjon av plusskunder, og fritak fra andre tariffledd for innmating blir en rettighet for alle plusskunder, uavhengig av hvilket nettselskap kunden er tilknyttet. 

Nettselskapet har frem til idriftsetting av Elhub (i løpet av 2017) fortsatt anledning til å kjøpe overskuddskraft fra sine plusskunder. Dersom nettselskapet ikke ønsker å stå som kjøper av overskuddskraften, må du selv velge en kraftleverandør som er villig til kjøpe overskuddskraft når du produserer mer enn du bruker, og å levere kraft i perioder hvor egenproduksjonen ikke dekker forbruket ditt.
  • Strømstans
  • Postadresse: TrønderEnergi Nett AS, Postboks 9480 Sluppen, 7496 Trondheim
    Fakturaadresse: TrønderEnergi Nett AS, Postboks 3243, 7439 Trondheim
    Leverings- og besøksadresse: TrønderEnergi Nett, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
  • © TrønderEnergi Nett AS | Personvern
    Webdesign og webutvikling: InCreo