Gå til innholdet
_TW_4247Linjerydding

Linjerydding

TrønderEnergi Nett har som målsetting å tilby sine kunder sikker strømforsyning. Trær utgjør en av de viktigste årsakene til strømbrudd. Derfor kutter og beskjærer vi trær og busker som kan vokse for nært strømførende ledninger. 

Meld fra om tre nært kraftledning

Dersom du ser et tre som du mener er for nært kraftledningen, meld fra om dette her
Vi har i perioder problemer med webskjemaet vårt, så hvis det er utilgjengelig kan du melde saken til trefelling@tronderenergi.no

Adgang til rydding på eiendommer

Ved rydding av høyspentnettet har nettselskapet hjemmel gjennom avtalegrunnlag med de respektive eiendommer eller skjønn fra byggingen av linjen. Avtalen eller skjønnet angir bredden på ryddebeltet, som varierer avhengig av spenningsnivå og avtale.  

I de tilfeller hvor lavspentnettet ryddes har vi hjemmel gjennom nettselskapets standard tilknytningsvilkår og standard nettleieavtale som gir netteier nødvendig adgang til eiendommene for vedlikehold av luftledninger.

Spenningsnivå avgjør hvordan vi rydder

På høyspentnettet (> 1000 volt) krever forskrift om elektriske forsyningsanlegg at det til enhver tid skal være minimum 3 meters avstand mellom strømførende linjer og vegetasjon.  Gjennom avtale med grunneier eller rettslig skjønn er det etablert et ryddebelte. Avtale og spenningsnivå regulerer bredden på beltet, her vist som trasebredde. 
Linjerydding

Innenfor trasebredden vil vi normalt rydde all vegetasjon, med unntak av saktevoksende trær som ikke blir så høye at de kan komme i kontakt med strømførende ledninger. Utenfor trasebredden kan vi gjennomføre sikringshogst av enkelte trær som kan utgjøre en risiko for ledningen, men da vil vi ta kontakt med grunneier i forkant.
På lavspentnettet (230 og 400 volt) er kravet at det til enhver tid skal være 0,5 meters avstand mellom vegetasjon og strømførende ledninger. Her har vi ikke etablert ryddebelte, men rydder ut til 1 meters avstand for å sikre kommende vekstsesong. I tillegg kan det være nødvendig å kviste opp trær som står nært, for å sikre en klatrefri sone.

Virke er grunneiers eiendom

Kvist, greiner og nyttbart virke (ved) er grunneiers eiendom og legges i haug på hensiktsmessig sted på eiendommen. Hvis det er ønskelig at trevirket blir fjernet, vil dette bli fakturert grunneier.

Linjerydding varsles på forhånd

TrønderEnergi Nett ønsker et godt samarbeid og at vedlikeholdsarbeidet i minst mulig grad medfører ulempe for grunneier. Grunneiere vil derfor bli varslet i rimelig tid før skogryddingen starter i det aktuelle området. Ved rydding av høyspentnett sendes brev ut i forkant,  ved rydding av lavspentnett legges brev i postkasse eller vi tar direkte kontakt på døra. På sikt vil varsel bli supplert med sms.

Hageeiers ansvar

Når du planlegger eller planter nytt i hagen din, husk å ta hensyn til kraftledninger som krysser over eiendommen. Hvor høy kan hekken bli? Det må du vite før den settes i jorda. Tenk framover før du planter, slik at du unngår problemet med beskjæring av vekster som vokser for nært.  

Det beste er om du holder sonen under linjer eller nær våre anlegg fri for busker, trær og hekker. Ønsker du planter og trær som med tiden vil vokse seg store, bør disse settes på en del av tomten der de ikke vil vokse slik at de kommer i konflikt med strømnettet. Dersom det er stolper, kabelskap eller nettstasjoner på eller inntil eiendommen din, må du også holde disse områdene ryddige slik at adgangen ikke hindres dersom våre montører kommer for å rette feil på strømnettet.


trefelling_smal
 


 
 

 

  • Strømstans
  • Postadresse: TrønderEnergi Nett AS, Postboks 9480 Torgarden, 7496 Trondheim
    Fakturaadresse: TrønderEnergi Nett AS, Postboks 3243 Torgarden, 7439 Trondheim
    Leverings- og besøksadresse: TrønderEnergi Nett, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
  • © TrønderEnergi Nett AS | Personvern
    Webdesign og webutvikling: InCreo