Gå til innholdet
TEN13

Sikkerhet i nærheten av nettanlegg

Hvert år har vi flere driftsforstyrrelser på høyspent- og lavspentnettet som skyldes skader. En del av hendelsene er nestenulykker med stor fare for personsikkerheten. Kabelfeil skyldes ofte skader under graving, oppsetting av autovern, gjerder, skilt postkassestativ og lignende.Trefelling, brøyting og påkjørsel utgjør også en betydelig andel av skadene på nettet. Slike skader kan representere en risiko for din og andres sikkerhet.

Sikkerhetsbrosjyre
Last ned appen TE HMS , den forteller om  sikkerhet i nærheten av nettanlegg.

Gjennom arbeidet for å redusere personfare og antall skader, har vi laget  kort brosjyre som forteller hva man skal gjøre før man evt. skal grave, felle trær nær linjenett, brøyte osv. Brosjyren kan du også lese her:  Sikkerhet - ved anleggsarbeid og aktiviteter nær kraftlinjer og kabler.                         

Vi gir råd og sørger for at arbeidet kan utføres uten fare for skade på personer eller anlegg.
Følgende retningslinjer må følges:

Før anleggsarbeid starter

Arbeid innenfor 30 m fra høyspent linjeanlegg eller graving nært kabelanlegg, må ikke bli igangsatt før nettselskapet er kontaktet og det er levert melding om planlagt arbeid.

TrønderEnergi Nett har gratis utlevering av kabelkart
Ved behov vil vi også bli med ut og påvise hvor kabler/rør/ledninger ligger. Bestill

Dersom arbeidet kommer i konflikt med kabler som ikke er nøyaktig inntegnet på kart, må kablene påvises før eventuelt gravearbeid starter.

Eventuelle kabler blir påvist med punkter i terrenget og/eller som mål på en kartskisse. Punktene/målene refererer til kabeltraseens midtlinje. Vær oppmerksom på at kablenes dybde ikke oppgis, da terrenghøyden kan være forandret uten vårt vitende.

Anleggsarbeid i nærheten av kabelanlegg
Arbeidet kan medføre livsfare, og det er viktig å overholde følgende regler: 

    • Anleggsarbeid i nærheten av kabler må utføres med største forsiktighet, og entreprenøren er ansvarlig for eventuelle skader som måtte bli påført netteiers anlegg.
 
    • Avdekking av kabler i strømnettet skal alltid avtales med og godkjennes av TrønderEnergi Nett.
 
    • Kabler må ikke utsettes for strekkpåkjenning eller mekanisk belastning.

    • Det er forbudt å benytte kablene som understøttelsespunkt for stillaser, forskalinger eller lignende.
 
    • Gjenfylling over kablene skal utføres i henhold til TrønderEnergi Nett sine anvisninger og retningslinjer.

    • Viser det seg at påvisning eller kart ikke stemmer, må TrønderEnergi Nett kontaktes for innmåling av kabelanlegget før grøften fylles igjen.
 
    • Etter blottlegging og eventuell nødvendig flytting av kabel, skal den uten unødig opphold dekkes med sand, halvrør eller isolasjonsplater. Arbeidsstedet skal ikke forlates uten at blottlagte kabler er tilfredsstillende beskyttet.

Arbeid nærmere enn 30 meter fra høyspentlinje
TrønderEnergi Nett skal alltid kontaktes på forhånd for å anvise nødvendige sikringstiltak ved graving, sprengning eller bruk av kraner, betongpumpebiler, maskiner eller redskaper nærmere enn 30 meter fra høyspentlinjer.

Det er under ingen omstendigheter tillatt å sette opp anleggsmaskiner nær ved eller under linjer slik at de kan nå inn på spenningsførende anleggsdel. Det vil kunne oppstå livsfarlige situasjoner dersom wire, kran eller andre anleggsmaskiner kommer for nær høyspentlinje. Overslag kan skje uten direkte berøring av linjen.

Meld fra om tre nært strømlinje
Dersom du ser et tre som du mener er for nært strømlinjen, meld fra om dette her.

TrønderEnergi Nett skal kontaktes når du skal felle trær nær strømlinjer. Felling av trær i nærheten av høyspentlinje skal foregå slik at farlige situasjoner ikke oppstår.
  • Strømstans
  • Postadresse: TrønderEnergi Nett AS, Postboks 9480 Torgarden, 7496 Trondheim
    Fakturaadresse: TrønderEnergi Nett AS, Postboks 3243 Torgarden, 7439 Trondheim
    Leverings- og besøksadresse: TrønderEnergi Nett, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
  • © TrønderEnergi Nett AS | Personvern
    Webdesign og webutvikling: InCreo