Gå til innholdet
SORIA_Karusell_954x358px_0216

Enklere. Tryggere. Smartere.                                                            

Nå oppgraderer vi strømmåleren din.

Vi kommer hjem til deg og installerer en automatisk strømmåler med moderne teknologi som leser av strømmen for deg – hele døgnet. 

Få svar på alt du lurer på om de nye målerne.  

Hva er en automatisk strømmåler?
En automatisk strømmåler er en digital måler som registrerer og sender strømforbruket ditt til nettselskapet automatisk, slik at du slipper å lese av måleren selv. Denne måleren vil erstatte strømmåleren du har i dag. 

Hvilke fordeler er det for meg?
Det er enklere for deg, du slipper å lese av strømmen.
- Det er tryggere for deg, nettselskapet får bedre informasjon ved strømbrudd.
- Du får bedre og mer detaljert oversikt over strømforbruket ditt.
- Måleren registrerer kontinuerlig strømforbruket ditt og kan om ønskelig kobles opp mot energistyringssystemer. Du står fritt til å velge leverandør av denne typen tilleggsutstyr. 

Hvorfor får jeg ny strømmåler?
Strømnettet i Norge skal moderniseres, og nye automatiske strømmålere er et viktig element i utviklingen av infrastrukturen. Med automatiske strømmålere får Norge et sikrere og mer fleksibelt strømnett, og behovet for fremtidige utbygginger av nettet reduseres.

Når kan jeg få ny automatisk strømmåler? 
Du får ny strømmåler innen 1. januar 2019. Vi startet installasjon av de første strømmålerne høsten 2016. Detaljert oversikt for de ulike montasjeområdene finner du under "Utrullingsplan". Du får informasjon i god tid før vi kommer og bytter måleren din. 

Andre spørsmål og svar

Hva må jeg gjøre for å få ny strømmåler? 
Du får informasjon fra nettselskapet ditt i god tid før din måler skal byttes. Det eneste du må gjøre er å være hjemme når montøren kommer for å installere den nye måleren. 
Må jeg bytte måler?
Myndighetene har bestemt at alle nettkunder skal få nye automatiske strømmålere. Dette har flere fordeler for deg som kunde.
Er det plass til den nye måleren i sikringsskapet mitt?
De fleste vil ha plass til den nye måleren i sikringsskapet, som regel er det en strømmåler der fra før. I de få tilfellene sikringsskapet er for lite for den nye måleren, vil vi i samråd med den enkelte kunde finne en annen løsning.
Må jeg betale for den nye måleren og montering?
Du får ingen faktura knyttet til installasjon av den nye automatiske strømmåleren. Denne oppgraderingen er en del av det du betaler for gjennom nettleien, på samme måte som annen utbygging og vedlikehold av strømnettet.
Kan jeg bruke elektriske apparater om natten når jeg får automatisk strømmåler? 
Automatiske strømmålere gjør det mulig å innføre en prisstruktur som i større grad varierer gjennom døgnet. Det er myndighetene som bestemmer eventuelle endringer i prisstrukturen.
 
Dette kan påvirke kundene til å bruke strøm mer rasjonelt i perioder med høy belastning i strømnettet. Kundene må fremdeles ta ansvar for egen brannsikkerhet når de vurderer tidspunkt for bruk av elektriske apparater. Det kan f.eks. være kostnadsbesparende å lade el-bilen om natten, men man bør ikke bruke apparater som har behov for våkent tilsyn, som f.eks. oppvaskmaskin, tørketrommel og vaskemaskin.  Automatiske strømmålere kan også om ønskelig kobles opp mot energistyringssystemer som for eksempel regulerer varme og styrer varmtvannsbereder. Dette er apparater som ikke krever kontinuerlig tilsyn.
 
Den største gevinsten for samfunnet ved automatiske strømmålere ligger i god oversikt over strømforbruket, for å motivere til lavere strømforbruk og endret forbruksmønster. Nettselskapene kan dermed slippe å bygge ut kapasitet basert på å takle de høyeste forbrukstoppene. Å slippe slike investeringer vil også ha en betydning for nettleien i fremtiden.
 
Er det fare for at uvedkommende får tilgang til målerverdiene fra de automatiske strømmålerne?
Faren for at uvedkommende «hacker» seg inn på systemet ved automatisk måleravlesning er ikke større enn risikoen for at noen tar seg ulovlig inn i nettbanken din. 
 
Nettselskapene er underlagt de samme strenge reglene som bankene når det gjelder personvern og datasikkerhet. All informasjon sendes ved bruk av unike krypteringsnøkler i et lukket nett. Ingen utenforstående har tilgang til dataene, med mindre du selv gir fullmakt til det.
 
Måleren gjør det ikke mulig å finne ut hvilke rom eller apparater som står for strømforbruket. Det er kun boligens totale strømforbruk som registreres.
Jeg er redd for stråling, medfører den nye automatiske strømmåleren strålefare? 
De nye strømmålerne tilfredsstiller alle offentlige krav og ligger langt innenfor fastsatte grenseverdier. Statens strålevern har slått fast at strålingen er så svak at det ikke er helsefarlig å få installert en slik i hjemmet. Det spiller ingen rolle hvor mange ganger i døgnet strømmåleren sender data til nettselskapet, strålingen er uansett svak. Målerne har en maksimal sendeeffekt på 0,5 watt. En mobiltelefon kan til sammenligning sende opptil 2,0 watt. Mer informasjon hos Statens strålevern.

For å kartlegge sendemønster og eksponering for elektromagnetiske felt har Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet (Nkom) gjennomført målinger av de tre ulike smartmålerne som finnes på det norske markedet: Aidon, Nuri og Kamstrup. Les rapporten.
 
Jeg har allerede en automatisk strømmåler, må jeg bytte måler?
Et fåtall av kundene våre har automatiske strømmålere. De nye målerne har en mer avansert teknologi og vil erstatte eldre målere. Det vil si at alle får nye målere. 
Hvordan byttes måleren?
Nettselskapet leier inn personell som skal montere de fleste målerne. Du vil motta informasjon om hvem som skal montere automatisk strømmåler hos deg i god tid før målerbytte.

Prosessen er slik:
1.Vi kontakter deg for å avtale tidspunkt, og du må bekrefte at tidspunktet passer 

2.Dagen vi skal bytte måleren din må du være hjemme i avtalt tidsperiode

3.Montøren identifiserer seg uoppfordret, og må få tilgang til sikringsskapet. Det må   være en voksen til stede når montøren kommer for at måleren skal bli byttet

4.Strømmen blir avstengt når måleren byttes

5.Etter montering er du oppgradert.
 
Hva betyr AMS?
De nye strømmålerne kalles av og til AMS. AMS er en forkortelse for Avanserte Måle- og Styringssystemer. I vår kundekommunikasjon bruker vi utrykket automatiske strømmålere. 
Hva må jeg som kunde bidra med for at dere skal få kontakt med meg i forbindelse med bytte av måler? 
For at vi skal kunne nå deg med viktig informasjon, og kunne avtale tidspunkt for bytte av strømmåler hos deg, er det svært viktig at vi har korrekt telefonnummer, mobilnummer og e-post. Logg inn på DinSide for å kontrollere og oppdatere dette.
Jeg har gamle skrusikringer, må jeg bytte til automatsikringer for å få automatisk strømmåler eller bytter nettselskapet til automatsikringer i forbindelse med målerbyttet? 
Nettselskapet bytter kun strømmåleren. Sikringstype (automatsikring eller skrusikring) har ingen betydning for målerbyttet. 

Sikringene er en del av det interne elektriske anlegget i boligen og kundens eiendom. Dersom kunden ønsker å bytte til automatsikringer må han/hun kontakte elektriker og selv bekoste bytte til automatsikringer, men det er som sagt ikke nødvendig å bytte sikringer for å få automatisk strømmåler.
Hva kan en automatisk strømmåler gjøre?
Måleren registrerer strømforbruket ditt hver time og sender informasjonen til nettselskapet. Det gir en sikkerhet for at strømforbruket ditt blir riktig målt. Måleren gjør det mulig å lokalisere strømbrudd hos deg slik at vi får rettet feilen raskere. I tillegg blir det lettere å følge med på strømforbruket, slik at det blir enklere å spare strøm. Hvis du ønsker kan måleren kobles opp mot energistyringssystemer, som for eksempel regulerer varme og styrer varmtvannsbereder. Du bestemmer selv om du ønsker å ta i bruk energistyring og kan fritt velge leverandør av denne typen tilleggsutstyr. 
Hvordan kan jeg se strømforbruket mitt for hver time?
Vi er i gang med å legge kundene over på timesavregning fortløpende, etter hvert som de får nye målere. Da kan du via DinSide hos nettselskapet se ditt detaljerte forbruk ned på timesverdier. Sannsynligvis får du muligheten i løpet av sommeren, avhengig hvor du er i utrullingsplanen. Når den nasjonale Elhub er etablert i starten på neste år, vil sannsynligvis kraftleverandørene kunne tilby dette på en enda bedre måte. I tillegg kan du via HAN-utgangen på din måler, selv koble til utstyr for detaljert info om ditt forbruk.
Kan nye målere føre til økt brannfare?
Noen har uttrykt bekymring for at innføring av nye målere skal føre til at folk bruker vaskemaskin og tørketrommel om natten når prisene ventes å være lavere. Kraftnæringen oppfordrer ingen til å bruke elektriske apparater som kan medføre økt brannfare om natten. Vår holdning er at eventuell flytting av strømforbruk må skje uten at det går ut over sikkerhet eller komfort for kundene. Stadig flere apparater vil kunne kobles til internett og integreres i smarthusløsninger for automatisk styring av forbruket. Men man bør ta de samme forholdsregler som før, for å unngå brann og annen risiko i hjemmet.
Kan jeg være sikker på at den nye måleren registrerer korrekt strømforbruk?
De nye automatiske strømmålerne er grundig testet og godkjent før installasjon hos kunden. De nye målerne vil derfor måle kundens forbruk korrekt. Hvis du oppdager en økning i strømforbruket etter målerbyttet kan dette ha ulike årsaker:
 
· Manglende måleravlesninger i tiden før overgang til automatisk måler kan ha medført at du er fakturert for et lavere forbruk enn den strømmen du egentlig har brukt. Dersom dette gjelder deg vil første faktura etter målerbyttet inkludere dette etterslepet, og beløpet på denne fakturaen kan derfor være høyere enn vanlig.
 
· I noen tilfeller kan din gamle måler ha gått saktere enn den skulle. Dette skyldes mekanisk slitasje i måleren over tid, og har resultert i at du har fått registrert for lavt forbruk.  Dette har kommet deg til gode og «underforbruket» vil aldri bli fakturert. Med automatisk strømmåler vil du nå får korrekt avlesning og faktura basert på reelt forbruk.
 
Det kan også være andre faktorer som medfører høyere strømregning, som utendørs temperatur og vindforhold, endret forbruksmønster, feil på tekniske installasjoner i din bolig, eller økning i kraftpriser, nettleie og offentlige avgifter.
Hvordan er den nye måleren testet?
Hver enkelt måler er testet på fabrikk. Målerne er også godkjent av Direktoratet for måleteknikk (Justervesenet), som har ansvaret for at Norge har en måleteknisk infrastruktur som både har nasjonal og internasjonal tillit.
 
Målerne har også gjennomgått en grundig typegodkjenning hos NMi i Nederland, et internasjonalt anerkjent selskap med spisskompetanse innen testing og sertifisering. Målerne tilfredsstiller den strenge EU-lovgivningen. 
 
I tillegg til dette har nettselskapets egne spesialister gjennomført et større testprogram på måleren.
Hvem får ny automatisk strømmåler?
Alle nettkunder, private husholdninger, fritidshus/hytter, borettslag, bedriftskunder og offentlige institusjoner i Norge får ny automatisk strømmåler innen 1. januar 2019. 
Hvem har bestemt at nettkundene skal få nye automatiske strømmålere? 
Det er myndighetene som har bestemt at alle strømmålerne skal byttes ut med nye automatiske strømmålere. Dette er den største moderniseringen av strømnettet i Norge på over 100 år. 
  • Strømstans
  • Postadresse: TrønderEnergi Nett AS, Postboks 9480 Torgarden, 7496 Trondheim
    Fakturaadresse: TrønderEnergi Nett AS, Postboks 3243 Torgarden, 7439 Trondheim
    Leverings- og besøksadresse: TrønderEnergi Nett, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
  • © TrønderEnergi Nett AS | Personvern
    Webdesign og webutvikling: InCreo